Корпоративният данък в България е 10%. Той се декларира с годишна декларация на дружеството по чл. от ЗКПО, в срок до 31.03 всяка година за предходната.

Ако оборота на дружеството за предходната година е повече от 300000 лева, тогава дружеството трябва да декларира и плати авансов корпоративен данък във всеки четвърти месец за предходните три месеца. До 15ти Април за Януари, Февруари и Март. До 15ти юли за Април, Май и Юни. До 15ти Декември за Юли, Август и Септември. За последното тримесечие не се прави Авансова вноска.

Срокове за деклариране

За подаване на декларацията за промени на авансовите вноски няма изрично определен срок, но промените на вноските може да се ползват едва след нейното подаване

Ако оборота на компанията е повече от 3 000 000 лева за предходната година, тогава всеки месец трябва да се прави авансова вноска за корпоративен данък.

Авансови вноски за корпоративен данък

Авансови вноски не правят:

 1. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;
 2. Новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. Определят се на базата на прогнозната данъчна печалба на данъчно задълженото лице за текущата година.

Месечни авансови вноски

Извършват се от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година превишават 3 000 000 лв.

Тримесечни авансови вноски

Извършват се от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски. По-конкретно това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за предходната година са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Срокове за внасяне на авансови вноски

Срокове за месечни авансови вноски

За месеците януари, февруари и март – до 15-и април, а за месеците от април до декември – до 15-о число на текущия месец;

Срокове за тримесечни авансови вноски

За първо и второ тримесечие – до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за трето тримесечие – до 15-и декември. За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Деклариране

Авансовите вноски се декларират с годишната данъчна декларация за предходната година.

Декларация се подава и в случаите на извършване на промени (увеличение и намаление) на размера на декларираните с годишната данъчна декларация за предходната година авансови вноски. Това е декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски.

До 15-ти декември се внася последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за текущата година. Същевременно това е последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция.

Кога се дължат лихви при неточно прогнозирани авансови вноски?

Лихви ще се дължат:

 • За месечните авансови вноски, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените авансови вноски;
 • За тримесечните авансови вноски, когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените авансови вноски.
 • Данъка който се прогнозира, ако се разминава с 20%, тогава има лихва върху разликата. До 15ти декември може да се коригира за да се избегне лихвата.

Пример:

Ако предприетите очаква да има печалба 10 000 лева и определи авансовите вноски на база на тази печалба, то трябва да внася авансови вноски:

 • До 15ти Април – 250 лева
 • До 15ти Юли – 250 лева
 • До 15 ти Декември – 250 лева
 • Четвърта вноска не се прави, тя се плаща с годишната декларация за следващата година
 • До 15ти декември – може да се прави корекция, ако очакваната печалба се е променила.
 • Лихва се дължи ако е прогнозирана по-малка печалба от колкото е реално и ако тази разлика е повече от 20%

Ако всички тези правила, проценти и срокове Ви объркват, успокойте се. Можете да разчитате на услугите на MKAfinance, които да се погрижат за всичко това вместо вас. Нашата счетоводна кантора разполага с адвокати и счетоводители с дългогодишен опит, които могат да предоставят на вашият бизнес качествени счетоводни услуги, административни услуги и много други!

Още от блога на МКАФинанс:

Свободна професия или ЕООД

Цени на счетоводни услуги за малки фирми