Корпоративният данък в България е 10%. Той се декларира с годишна декларация на дружеството по чл. от ЗКПО, в срок до 31.03 всяка година за предходната.

Ако оборота на дружеството за предходната година е повече от 300000 лева, тогава дружеството трябва да декларира и плати авансов корпоративен данък във всеки четвърти месец за предходните три месеца. До 15ти Април за Януари, Февруари и Март. До 15ти юли за Април, Май и Юни. До 15ти Декември за Юли, Август и Септември. За последното тримесечие не се прави Авансова вноска.

Срокове за деклариране: за подаване на декларацията за промени на авансовите вноски няма изрично определен срок, но промените на вноските може да се ползват едва след нейното подаване

Ако оборота на компанията е повече от 3 000 000 лева за предходната година, тогава всеки месец трябва да се прави авансова вноска за корпоративен данък.

Авансови вноски за корпоративен данък

Авансови вноски не правят:

  1. Данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишават 300 000 лв.;
  2. Новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Авансовите вноски за корпоративния данък са месечни и тримесечни. Определят се на базата на прогнозната данъчна печалба на данъчно задълженото лице за текущата година.

Месечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година превишават 3 000 000 лв.

Тримесечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски. По-конкретно това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за предходната година са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Срокове за внасяне:

Месечни авансови вноски – за месеците януари, февруари и март – до 15-и април, а за месеците от април до декември – до 15-о число на текущия месец;

Тримесечни авансови вноски – за първо и второ тримесечие – до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, а за трето тримесечие – до 15-и декември. За четвърто тримесечие не се прави авансова вноска.

Деклариране:

Авансовите вноски се декларират с годишната данъчна декларация за предходната година.

Декларация се подава и в случаите на извършване на промени (увеличение и намаление) на размера на декларираните с годишната данъчна декларация за предходната година авансови вноски. Това е декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски.

До 15-ти декември се внася последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за текущата година. Същевременно това е последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция.

Кога се дължат лихви при неточно прогнозирани авансови вноски?

Лихви ще се дължат:

За месечните авансови вноски, когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените авансови вноски;

За тримесечните авансови вноски, когато 75% дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20% сумата от определените авансови вноски.

Данъка който се прогнозира, ако се разминава с 20%, тогава има лихва върху разликата. До 15ти декември може да се коригира за да се избегне лихвата.

Пример:

Ако предприетите очаква да има печалба 10 000 лева и определи авансовите вноски на база на тази печалба, то трябва да внася авансови вноски:

  • До 15ти Април – 250 лева
  • До 15ти Юли – 250 лева
  • До 15 ти Декември – 250 лева
  • Четвърта вноска не се прави, тя се плаща с годишната декларация за следващата година
  • До 15ти декември – може да се прави корекция, ако очакваната печалба се е променила.
  • Лихва се дължи ако е прогнозирана по-малка печалба от колкото е реално и ако тази разлика е повече от 20%