Skip to main content Skip to search
административни улсуги за фирми

Закриване на фирма 

Процедура по закриване на фирма

Процедурата по закриване на фирма би могла да е изключително сложна, дълга и натоварваща. В зависимост от обстоятелствата, процесът по ликвидация на фирма би могъл да отнеме между 7 месеца и над една година, без значение дали фирмата е извършвала дейност или не. За много хора е изненада, че регистрацията на фирма е лесен и бърз процес, докато закриването на фирма е точно обратното. 

Но как се закрива фирма? Ние можем да ви помогнем, като ви съдействаме за всеки един етап. По този начин вие ще спестите излишни разходи, загуба на време и много главоболия. На първо място, процесът по закриване на фирма стартира с прекратяване на дейността на фирмата. В случай, че дейността е прекратена предварително, преминаваме към закриване на фирма без дейност.  В случай, че фирмата все още извършва дейност, следва уведомяване на териториалната дирекция на НАП за прекратяване на дейността.

Следващата стъпка е обявяване на ликвидация в Търговския регистър, обявяване на покана до кредиторите ТР, известяване на НОИ и предоставяне на разплащателни ведомости. На последно място е самото заличаване от Търговския регистър. Нашите специалисти могат да се погрижат за всичко това вместо вас.

Прекратяване на дейност

Нашите експерти ще се погрижат на първо време за успешното прекратяване на дейност на вашата фирма. Този процес води до замразяване на фирма. Важно е да отбележим, че при замразяване на фирма или замразяване на дейността не е същото като закриване на фирма само по себе си. При прекратяване на дейност, фирмата остава регистрирана в Търговския регистър и от нея се изискват задължителните документации и различни годишни данъчни документации. 

По време на процеса по прекратяване на дейност се взима решение относно ръководния орган за прекратяване на дейността на фирмата. Същевременно се назначава и ликвидатор. Ако вашата фирма е ЕООД, за решението е отговорен едноличният собственик на капитала. Ако фирмата ви е ООД, решението взима върховен орган или общото събрание.

Уведомяване на НАП при закриване на фирма

Друг важен етап от процеса е именно уведомяването на НАП за ликвидация на фирмата. Ние ще подадем към НАП уведомление по чл. 77 ог ДОПК. От своя страна, НАП издава удостоверение за уведомяването в рамките на 60 дни от постъпване на уведомлението. Дружеството предстои да бъде проверено от НАП. Ние ще ви помогнем да се подготвите с всички счетоводни документи, които биха били необходими по време на процеса.

Вписване на ликвидация на фирма

Щом удостоверението по чл. 77 от ДОПК е издадено, документите за закриване на фирма се изпращат в Търговския регистър. Тук отново можете да разчитате на нашата помощ при приготвянето и попълването на задължителните документи, които включват:

 • Заявление Б6;
 • Протокол от Общо събрание на съдружниците в ООД, респ. на едноличния собственик на капитала на ЕООД, за прекратяване на фирмата и обявяването му в ликвидация, избиране на ликвидатор и определяне на срок, в който ликвидацията да бъде финализирана;
 • Покани до съдружниците в ООД за провеждане на Общото събрание;
 • Нотариално заверен образец от подписа на ликвидатора;
 • Удостоверение по чл. 77 от ДОПК;
 • Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ от ликвидатора;
 • Пълномощно, ако заявлението не се подава лично от ликвидатора;
 • Документ за платени държавни такси за закриване на фирма.

Нашият опит ни позволява да гарантираме стриктно спазване на всички срокове, свързани с успешното завършване на процедурата.

Заличаване на фирмата от търговския регистър

Финалната стъпка от процедурата по закриване на фирма е именно заличаване на фирмата от Търговския регистър. На този етап е проверено и сигурно, че:

 • Всички разплащателни ведомости са предадени
 • Всички кредитори са удовлетворени 
 • Фирмата няма задължения

Вече сме готови да подадем заявление в Агенцията по вписвания, което е официалният иск за заличаване от регистъра.Това е възможно единствено след изтичането на ликвидацията на фирмата.

Дерегистрация по ДДС 

Регистрацията по ДДС не е задължителна дейност при ликвидация на фирма. По закон, всеки бизнес има право да избере дали да се дерегистрира или да запази своята регистрация по ДДС до момента, в който фирмата не е заличена от търговския регистър. 

Ние можем да ви консултираме относно правилния подход спрямо вашите очаквания, виждания и желания. 

Възползвайте се от професионална помощ при закриване на фирма

Професионалната помощ при закриване на фирма цели да спести на всеки бизнес най-ценния ресурс – време. Но освен това, партнирайки си със специалист, вие можете да се насладите на допълнителни предимства и плюсове. Услугата ви предоставя възможността да си спестите посещения на институции, чакане на опашки и редица недоразумения. В същото време, работейки с експерт, вие можете да сте уверени, че всички срокове ще бъдат спазени, че ще получите помощ при свикването на събрания и че ще имате достъп до професионални мнения и консултации. 

Ние сме на разположение по всяко време, за да ви помогнем да постигнете бързо и лесно вашата цел!

Изпратете запитване