Ако управлявате туроператорски бизнес, то е необходимо да сте уведомени за редица изисквания и задължения, които имате и трябва да спазвате, за да можете спокойно да развивате дейността си без правни конфликти. Едно от най-важните неща, свързани с туроператорските фирми, е именно начисляване на ДДС. ДДС за туроператори е тема, която често води до противоречия и несигурност. Тъй като сферата се отличава от останалите бизнес сектори, когато се отнася то туроператори и ДДС, ние решихме да предоставим информация, която ще ви е полезна при отговарянето на някои често срещани въпроси.

В тази статия ще разгледаме какви са законите свързани с ДДС за туроператори и кога ДДС се начислява към дейността на този вид бизнеси.

Закони за ДДС за туроператори

ЗДДС или Законът за данък добавена стойност за туроператори на територията на България е 9%. С този данък се облагат всички услуги по настаняване, които са осигурени и предоставени от хотели и други заведения. В тази графа спада и предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани. Според ЗДДС, хотелиерите и туроператорите, които доставят тези услуги, се третират по един и същ начин относно облагането с ДДС.

 

Параграф 1, т. 45 от ДР на ЗДДС  определя основните туристически услуги като нощувките, храненето и транспортните услуги. За да може доставчикът на услугите, или лицето, което извършва настаняването в туристическите обекти, да бъде облагаемо с ДДС, то е необходимо лицето да разполага с посочените в чл. 40, ал. 1 или 2 от ППЗДДС документи. 

Въпреки това, ДДС от 9% не се прилага в случаи, когато в доставката не е включена нощувка или когато нощувката е само съпътстваща доставка към друга услуга, като хранене или транспорт. Изключение са също така случаи, в които получател на услугата е друг туроператор. 

А ето и някои специални части от ЗДДС, на които си струва да обърнете внимание.

 

Доставка на обща туристическа услуга | Начисляване на ДДС

Според Чл. 136. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) от ЗДДС:

(1) Когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.

(2) Стоките и услугите по ал. 1, от които пътуващото лице се възползва пряко, са тези, които туроператорът е получил от други данъчно задължени лица и е предоставил на пътуващото лице без изменение.

(3) Разпоредбите на тази глава не се прилагат по отношение на:

  1. доставките на туристически агенти, когато те действат от името и за сметка на друго лице;
  2. доставка от туроператор към туроператор.

Място на изпълнение на обща туристическа услуга

 

Чл. 137. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) от ЗДДС определя място на изпълнението като:

“Място на изпълнение на доставка на обща туристическа услуга е мястото, където туроператорът е установил своята икономическа дейност или има постоянен обект, от който извършва изпълнението.”

Дата на възникване на данъчното събитие и изискуемост на данъка

Според Чл. 138. (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) от ЗДДС, дата на възникване на данъчното събитие за доставката на обща туристическа услуга е датата, на която пътуващото лице се възползва за първи път от доставката.

(2) Данъкът за доставката на общата туристическа услуга става изискуем на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 1.

Данъчна основа на обща туристическа услуга | Начисляване на ДДС

 

Чл. 139. (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Данъчната основа на доставката на обща туристическа услуга е маржът, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:

  1. общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от пътуващото лице или от третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
  2. сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, включително данъка по този закон.

(2) Данъчната основа по ал. 1 не може да бъде отрицателна величина.

Нулева ставка при доставка на обща туристическа услуга

Чл. 140. (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Доставката на обща туристическа услуга е облагаема с нулева ставка, ако доставките на стоките и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато само част от доставките на стоките и услугите по ал. 1, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии, облагаема с нулева ставка е само съответстващата им част от доставката на общата туристическа услуга.

Данъчен кредит на туроператора

(Загл. изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Чл. 141. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Туроператорът няма право на приспадане на данъчен кредит за доставките на стоки и услуги, получени от други данъчно задължени лица, от които пътуващото лице се възползва пряко.

Начисляване на данъка и документиране на доставката на обща туристическа услуга

Чл. 142. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът за доставката на обща туристическа услуга се начислява с издаване на протокол, а във фактурата и известието към нея се вписва „режим на облагане на маржа – туристически услуги.

 

(2) Документирането и отчитането на доставката на обща туристическа услуга се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Заключение

За да може вашият туроператорски бизнес да е напълно изряден е важно да сте уведомени относно ДДС законите и изискванията, които са приложими за вас. В MKAFinance можем да предложим помощ и съдействие, като осигурим професионална подкрепа при регистрация по ДДС, както и при проверка по ДДС за вашия бизнес. Свържете се с нашата счетоводна кантора още сега и нека обсъдим как можем да бъдем полезни.