Skip to main content Skip to search

Настоящата Политика за защита на лични данни е съставена в изпълнение на задълженията на „МКАФИНАНС“ ЕООД /по-долу за краткост „МКА“ и/или „Ние“/ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Закон за защита на личните данни.

 

Политиката е с информативен характер и има за цел да обясни какви лични данни събира МКА, с каква цел, на какво правно основание, как ги обработва и съхранява, както и  кога е необходимо разкриване лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация и за правата, които субектите имат във връзка с обработването на личните им данни и прилаганите технически и организационни мерки за защита спрямо тях.

 

Информация за нас

Администратор на събираните и обработвани лични данни е: „МКАФИНАНС“ ЕООД, ЕИК: 204624700

 

Седалище и адрес на управление

гр. София,

ул. Неофит Бозвели № 7, вх. 1, ет. 1, ап. 7

Email

angelov@mkafinance.com

Web page

www.mkafinance.com

 

Каква информация събираме за Вас и защо? | Политика за защита на лични данни

Ние събираме лични данни за Вас за целите на предлаганите от нас услуги, като счетоводно обслужване, изготвяне на работни заплати, пейрол, ДДС декларации, годишно приключване и консултации.

Най-често обработваме данни на:

 • Собственици и управители на дружествата, които са ни клиенти;
 • Служители, изпълнители по граждански договори и клиенти на дружествата, които са ни клиенти;
 • Физически лица, които встъпват във взаимоотношения с нас.

В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целите на сключване и изпълнение на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да Ви предоставим съответната услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

 

При предоставяне на счетоводно обслужване и обработване на заплати

 • Имена, ЕГН и данни по лична карта;
 • Адрес;
 • Данни за трудов стаж;
 • Банкови данни;
 • електронен адрес и телефон;
 • Както и други данни, които можем да получим от Вас при предоставяне на счетоводно обслужване.

 

При изготвяне на документация свързана с търговско дружество

 • Имена, и ЕГН;
 • Адрес;
 • Данни на пълномощници, при наличие на представителство;
 • Както и други данни, които можем да получим от Вас при изготвяне на документацията.

 

При контакт с нас

 • Имена;
 • Електронен адрес.

 

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Можем да обработваме Вашите лични данни алтернативно, въз основа на някое от по-долу изброените основания, а именно:

 • Сключване или изпълнение на договор;
 • Вашето недвусмислено съгласие да обработваме личните Ви данни, изразено чрез действия по изпращане на данните и тяхното потвърждаване;
 • Легитимният ни интерес да установяваме, упражняваме и защитаваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор;
 • Изпълнение на законово задължение – във връзка с данъчно или друго законодателство.

 

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Вашите лични данни са ни необходими, за да можем: 

 • да се свържем с Вас, при извършване съответните услуги;
 • да сключим договор за счетоводно обслужване;

 

Личните данни, които събираме от Вас ще бъдат използвани единствено за целите, за които е обявено, че се събират.

 

Сигурност на данните

 Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

 

МКА предприема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това предприемаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

 

Кой има достъп до Вашата информация?

Ние зачитаме и пазим поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно МКА да разкрие Ваши лични данни на трети страни.

Трети страни, с които е възможно да споделяме информация са:

 • Доставчици на IT услуги, които отговарят за поддръжката на използвани хардуери и софтуери за съхранение и обработване на данни.
 • Външни консултанти, които предоставят услуги в сферата на правното и счетоводно обслужване.
 • Държавни или общински органи или други организации с публични функции, които могат да получат информация въз основа на законови правомощия да изискват и получават такава информация, както и други държавни органи в предвидените от закона случаи, във връзка с изпълнение на законови задължения или във връзка със съдебни производства.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

#Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срока, който е необходим, за изпълнение на целите описани по-горе, но не повече от 5 години, освен ако закон не изисква от нас да пазим данните за по-дълъг срок. Въпреки това, в случай на съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години или до окончателното му решаване.

Част от нормативно установените срокове  за съхранение са:

 • 50 години за ведомости;
 • 10 години за счетоводна информация и др.

 

Вашите права по отношение на личните Ви данни

Вие можете да упражните всички предвидени в законодателството право, свързани с личните данни, а именно:

 • да достъпите Вашите лични данни, които обработваме, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие.

 

Правим всичко възможно да поддържаме Вашите данни актуални. Въпреки това, ако забележите грешни данни или други нередности, Вие можете да ги коригирате, актуализирате, промените, изтриете или да упражните друго свое право, като се свържете с нас на МКА. Ние ще отговорим на Вашето искане в най-кратък възможен срок, обичайно не по-късно от 30 дни от неговото получаване.

 

Как да ги упражните?

Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 • По електронен път на следния имейл адрес: angelov@mkafinance.com
 • Лично на следния адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 25, ет. 2, офис 4.

 

 Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане. При упражняването на правата Ви чрез пълномощник, то следва да ни бъде предоставено и нотариално заверено пълномощно.

 

Употреба на бисквитки

МКА събира или обработва лични данни чрез бисквитки, като повече информация можете да намерите в Политиката за използване на бисквитки  на интернет страницата ни.

 

Актуализиране на нашата политика защита на личните данни

 Настоящата политика може да подлежи на изменение от страна на МКА, като последно е актуализирана на 01.01.2020 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат отбелязани надлежно.

 

 

Call Now Button