Годишният финансов отчет е сред най-важните документи за всеки бизнес, независимо колко малък или голям е той. В тази статия на „MKA Finance“ ще споделим с Вас всичко, което трябва да знаете за ГФО.

Годишен финансов отчет – Що е то?

Годишен финансов отчет е документ, чрез който се декларира дейността на фирма за предходната година. Годишният финансов отчет е задължителен за всички опериращи бизнеси. Той се изготвя от професионален счетоводител, като в повечето случаи, човекът, отговорен за отчета, е именно този, който е отговарял за счетоводството на фирмата през годината.

гфо

ГФО документът е необходимо да спазва определени изисквания на закона за счетоводството. Той е съставен от различни елементи, които най-често включват счетоводния баланс на фирмата, отчет на приходи и разходи, парични потоци и собствен капитал.

Накратко, годишният финансов отчет символизира края на процеса на счетоводно финансово приключване. Чрез годишното счетоводно завършване могат да бъдат пояснени финансовите показатели за стопанската дейност през годината, окончателните финансови резултати и финансовото състояние на бизнеса.

Какво включва ГФО

Годишният финансов отчет включва различни компоненти, всеки от които предоставя различен вид информация.

Основните елементи на ГФО съдържание са:

 • Счетоводен баланс;
 • Отчет за приходите и разходите;
 • Отчет за паричните потоци;
 • Отчет за промените в собствения капитал;
 • Приложение.

Нека разгледаме всеки един компонент по-детайлно.

Счетоводен баланс

Счетоводният баланс би могъл да бъде още познат като отчет за финансовото състояние на фирмата. Той представя в обобщен и групиран начин имуществото на фирмата във вид на активи, капитал и пасиви спрямо конкретен момент в парично изражение.

Отчет за приходите и разходите

Още познат като отчет за всеобхватния доход, отчетът за приходите и разходите обобщава приходите и разходите на бизнеса в конкретен период от време.

гфо

Към приходите спадат приходите от печалби, финансовите и извънредните приходи. От друга страна, към разходите спадат тези от дейността, финансовите и извънредни разходи.

В края на тази секция се отбелязват крайните резултати за периода.

Отчет за паричните потоци

Компонентът отчет за паричните потоци от годишния финансов отчет включва паричните потоци от основна дейност, инвестиционна дейност и финансова дейност. Тази секция цели да представи способността на фирмата да набира парични средства чрез постъпления, както и да представи начините за тяхното изразходване.

Отчет за промените в собствения капитал

Секцията отчет за промените в собствения капитал проследява промените в собствения капитал на фирмата по източници на изменение след конкретни операции, както и приноса на собствениците на бизнеса през конкретен период.

Приложение

Приложението в годишния финансов отчет, още познато като “Бележки”, цели да поясни различните елементи от отчета. В тази секция се представя информацията, която е необходима за МСФО, но не е представена в останалите финансови отчети, както и информация, която не е включена другаде, но е важна за разбирането на отделните компоненти.

След като вече сте запознати със съставните части на Годишния финансов отчет, нека разгледаме по-подробно кой може да изготви ГФО и как и къде се подава документът.

Кой може да изготви Годишен финансов отчет

Съставител на ГФО може да бъде физическо лице, както и професионален счетоводител или счетоводно предприятие, стига то да отговаря на изискванията на закона за счетоводството.

гфо

Лицето, което се счита за съставител на годишен финансов отчет, трябва да не е осъждано за престъпления от общ характер. За да бъде квалифицирано лице за съставител на ГФО, то трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да притежава диплома за висше счетоводно-икономическо образование;
 • Да е придобило стаж в областта на счетоводството;
 • Да притежава друго висше икономическо образование с 5 годишен стаж в областта на счетоводството;
 • Да притежава средно икономическо образование с 8 годишен стаж в областта на счетоводството.

Кой може да подаде ГФО

Ето, че стигнахме и до най-интересната част – подаване на ГФО в агенция по вписванията. Ето какво трябва да знаете относно публикуване на ГФО в търговския регистър.

Процедурата се извършва в срок за подаване на ГФО. Всеки търговец е задължен до 30 юни да изготви годишен финансов отчет за предходната година, като някои фирми са задължени да приключат с публикуване на ГФО до 30 септември.

Лицата, които могат да извършат процедурата, са търговецът, адвокат с писмено пълномощно за представителство пред Агенцията по вписвания, както и съставителят на финансов отчет с нотариално заверено пълномощно. За ​​подаване на ГФО от съставител и конкретните изисквани можете да намерите информация в по-горните секции.

гфо

Лицата, които отговарят на тези изисквания, имат правото да бъдат заявители при обявяване на ГФО. Те могат да доверят тази дейност и на пълномощници с нотариално заверено пълномощно.

За улеснение, фирмите могат да се възползват от опцията за подаване на Годишен финансов отчет в търговския регистър по електронен път.

Такси при подаване на Годишен финансов отчет

Един от най-често срещаните въпроси е свързан именно с такса ГФО. Що се отнася до такса ГФО, е важно да споменем, че тя е била 40 лв за подаване на документите на място, и 20 лв за онлайн подаване. Такса за публикуване на ГФО в търговския регистър не съществува.

Задължителен ли е Годишният финансов отчет

Подаването на ГФО е задължително за различни търговци и видове предприятия. Към момента, подаването и публикуването на Годишен финансов отчет е задължително за всички регистрирани търговци, включително:

 • ООД/ЕООД;
 • АД/ЕАД;
 • Събирателно дружество (СД), командитно дружество (КД) и командитно дружество с акции (КДА);
 • Клон на чуждестранен търговец;
 • Дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД);
 • Консорциум по ТЗ;
 • Търговско представителство и др.

Едноличните търговци, за които независимите финансовите одити не са изискване, не са задължени да публикуват ГФО.

Глоби при пропуск за публикуване на ГФО

При неспазване на давност за неподаден Годишен финансов отчет, фирмите подлежат на санкции. НАП получава информация от Агенцията по вписванията относно фирмите, които не са публикували ГФО. Като последствие, НАП извършва нужните проверки и при установяване на нарушения глобява нарушителите с определени санкции.

Стандартната глоба за неподаден Годишен финансов отчет е между 200 лв и 300 лв за управителя на фирмата и санкция в размер на 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за дружеството, като общата стойност на глобата е минимум 200 лв.

Заключение

Изготвянето и подаването на годишен финансов отчет е отговорна задача. Именно затова е добре да се доверите на доказан и опитен специалист, който ще Ви помогне да си спестите главоболията и да се предпазите от глоби. Професионалистите от MKAFinance са изцяло запознати с изискванията, наредбите и сроковете за подаване на Годишен финансов отчет, което гарантира качествена и цялостна услуга.