Tрудов или граждански договор | В настоящата статия ние от MKAFinance ще ви запознаем с важните особености при двата вида договори, съществените разлики между тях, както и в кои отношения си приличат.

Що е то?

Ако ще заемате длъжността Управител на дружество с ограничена отговорност, то Вие имате възможност да изпълнявате функциите си по управлението на основание трудов договор или договор за възлагане на управлението/договор за управление и контрол.

трудов или граждански договор

ДУК е регламентиран в чл. 141, ал. 7 от Търговския закон и е подчинен преди всичко на Закона за задълженията и договорите, тъй като урежда отношенията между дружеството, което възлага от една страна, и лицето, на което е поверено управлението от друга. За да придобият правна възможност за защита, страните трябва да са отразили писмено в договора своите насрещни задължения.

трудов или граждански договор

Трудовият договор пък от своя страна се сключва на основание Кодекса на труда и изцяло се ръководи от императивните норми, които уреждат отношенията между работодател и работник/служител. Съдържанието му за разлика от ДУК е изрично посочено в чл. 66 от КТ-като месторабота, наименование на длъжността, работно време, размер на годишната отпуска, дисциплинарна и имуществена отговорност и др.

Служител по трудово правоотношение се ползва със закрилата на държавата от неправомерни действия от страна неговия работодател, например в хипотеза на незаконно уволнение на служителя се полага обезщетение за времето, за което е останал без работа.

Разлики

  • Тъй като ДУК се сключва като вид граждански договор по ЗЗД, той не се регистрира в Националната агенция за приходите, докато за трудовия договор чл. 62 от КТ императивно указва срока за изпращане на уведомление към НАП за сключване, изменение или прекратяване на договор (съответно 3,3 и 7 дни).
  • Управителят по ДУК не е обвързан с работно време, съответно осигурителният му доход не се преизчислява според отработените дни, докато за ТД е точно обратното.
  • За ДУК не се попълва трудова книжка и времето не се признава за трудов стаж, тъй като не е приравнен на трудов договор за целите на Кодекса на труда.трудов или граждански договор
  • От предходната точка стигаме до извода, че управителят по ДУК няма право на платен годишен отпуск по смисъла на КТ, а при него могат да се уговорят т.нар. неприсъствени дни.
  • Основанията за прекратяване на ДУК можем да намерим Закона за задълженията и договорите(По взаимно съгласие, едностранно предизвестие, смърт или поставяне под запрещение на управителя и др.) Трудов договор може да прекрати по правилата на глава шестнадесета от Кодекса на труда (по взаимно съгласие, с предизвестие, което не може да бъде по-дълго от 3 месеца, без предизвестие, когато служителят продължи образованието си в редовна форма на обучение и др.)

Прилики

  • Управителите по ТД и по ДУК са осигурени за всички социални рискове-чл. 4 ал.1, т.1 и 7 от Кодекса за социално осигуряване, т.е. за целите на общественото осигуряване договорите за управление и контрол са приравнени на трудовите.
  • Осигурителният доход и при двата вида договори следва да се съобрази с минималните прагове за съответната длъжност и икономически отрасъл и не може да е по-висок от максималния осигурителен доход за страната, който към февруари 2023 година е 3400 лева.
  • От 2014 година за целите на данъчното облагане ДУК е приравнен към трудов договор (§1,т.26, буква „з” от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, затова и при него, както и при трудовия договор, се прилага чл.42 от ЗДДФЛ.

Изводът е, че е въпрос на преценка кой от двата вида договори е по-целесъобразен за вас в конкретния случай. Ако се интересувате по-задълбочено по отношение на настоящата тема и имате необходимост от счетоводно и правно напътствие, ние с радост ще ви съдействаме!