Една от основните функции на НАП е извършването на проверки и принудително събиране на просрочени от гражданите и фирмите задължения към бюджета. Мисията на Агенцията се позовава на насърчаването на  физическите и юридически лица към доброволно заплащане на всички осигурителни и данъчни задължения. В тази статия ние от „MKA Finance“ ще Ви запознаем с това какво е проверка от НАП и как да се подготвите за нея.

Прочетете я докрай, за да вникнете в детайли и за да разберете как можете да си спестите ценно време при възникване на проверка от НАП.

проверка от нап

Видове проверки от НАП 

Проверки от НАП в търговски обект

Този вид проверка от НАП се осъществява на място в търговския обект, собственост на проверяваното лице. Целта на тази проверка е да се установи спазва ли се нормативната уредба по отношение отчитането на приходите. 

По време на проверката от НАП на търговския обект се проследяват стоковите потоци и информацията от фискалните устройства. Освен това се извършва и текущ и превантивен контрол за спазване разпоредбите на българското законодателство. 

проверка от напНасрещна проверка 

При този вид проверка от НАП се събират доказателства от значение за вече стартирало данъчно производство. Тя има за цел разкриване на обстоятелства и факти, свързани с лице (физическо или юридически) което е страна:

 • по вече стартирало ревизионно производство;
 • по производство за обжалване на административен акт;
 • по производство за извършване на проверка.

Проверка по прихващане или възстановяване

Тази проверка от НАП се осъществява в рамките на данъчно-осигурителния контрол. От името ѝ е видно, че тя се основава на прихващането и/или възстановяването на:

 • недължимо събрани или платени суми за задължителните осигурителни и данъчни вноски;
 • суми и/или имуществени санкции, които следва да бъдат възстановени съгласно разпоредбите на осигурителното или данъчното законодателство;
 • наложени от НАП глоби.

проверка от нап

ПУФО – Проверка за установяване на факти и обстоятелства 

Тази проверка от НАП представлява съвкупност от действия, които органите по приходите осъществяват с цел да се провери  осигурителното и данъчното законодателство се спазва. Освен това се проверяват и конкретни обстоятелства и факти, които са от значение за задължителни осигурителни вноски и съответно задължителните  данъци, които трябва да се внасят в бюджета.

ПУФО се осъществява при необходимост от издаване на удостоверение.

Проверка по делегация 

В този вид проверка от НАП се включват действията, които органите по приходите предприемат при появата на необходимост от установяване на обстоятелства и факти, които са свързани с:

 • дейността на проверявания субект;
 • обект, имущество или поделение на проверявания субект, което се намира на територията на друга териториална дирекция.

Проверка за налични активи

Тази проверка от НАП е позната още като „инвентаризация“. Тя се извършва в обекти, в които се реализира управление или извършване на стопанска дейност От името ѝ става ясно, че органите на Агенцията проверяват наличните активи и се установява собствеността върху тях. 

Към проверяваните активи се отнасят:

 • дълготрайни материални активи;
 • парични средства, налични в касата към момента на проверката, 
 • продукцията;
 • незавършено производство.

Правната рамка на проверките на НАП

Добиването на допълнителна информация относно същността на правната рамка около проверките от НАП е от решаващо значение за всяко физическо лице или бизнес. Това знание гарантира съответствие и ви подготвя за всяка потенциална проверка. Националната агенция за приходите работи съгласно строги законови указания за извършване на тези проверки. Тези закони определят обхвата, честотата и процедурите на проверките.

Когато се подготвяте за проверка от НАП, запознайте се със специфичните разпоредби, които регламентират тези процеси. Това може значително да намали безпокойството и да предотврати неволно отклонение от рамките. Познаването на вашите права и задължения по време на проверка е от съществено значение. Той ви дава възможност да навигирате процеса гладко и уверено.

Уверете се, че сте добре информирани за възможните резултати и последици от проверка на НАП. Проактивността и познаването на правните аспекти може да смекчи рисковете и да улесни по-благоприятния резултат от проверката. Винаги обмисляйте консултация с правна и/или счетоводна кантора, за да получите персонализирани съвети за ефективното извършване на проверка от НАП.

Документация при проверка от НАП

Ефективната документация и воденето на регистри са жизненоважни за успешното преминаване на проверката от НАП. Тези практики не само осигуряват съответствие, но и рационализират процеса на проверка. Поддържането на точни и организирани записи демонстрира вашия ангажимент за прозрачност и спазване на нормативните изисквания.

За успешна проверка от страна на НАП, подходете системно към документацията си. Това включва поддържане на добре организирана финансова документация, разписки, фактури и кореспонденция. 

Използвайте дигитални инструменти и софтуер, за да подобрите ефективността и точността на воденето на вашите записи. Редовните проверки на вашите записи могат да предотвратят всякакви проблеми, които могат да възникнат по време на проверка на НАП.

Не забравяйте, че вашите досиета са в основата на вашата защита при проверка от НАП. Те трябва да бъдат изчерпателни, достъпни и актуални. Прилагането на най-добрите практики в документацията и воденето на стриктен архив не само ви подготвя за проверка, но също така укрепва целостта и надеждността на вашия бизнес.

Подготовка на вашия екип за проверка от НАП

Подготовката на вашия екип за проверка от НАП е стратегически ход за всеки бизнес. Става въпрос за насърчаване на култура на съответствие и готовност. Уверете се, че всеки член на екипа разбира важността на проверката и ролята си в нея.

Обученията могат да оборудват вашия екип с необходимите знания и умения за проверка на НАП. Тези сесии трябва да обхващат процеса на проверка, обработката на документи и комуникационните протоколи. Добре информираният екип е най-добрият ви актив при проверка от НАП.

Не забравяйте, че един сплотен и подготвен екип се отразява положително на вашия бизнес. То може значително да повлияе на резултата от вашата проверка на НРО, демонстрирайки ангажимента на вашата организация към съответствие и прозрачност.

Проверка от НАП: Как да се подготвим ?

Ако винаги сте изрядни с документацията, входящите и изходящите парични потоци, няма от какво да се притеснявате. 

Ако обаче според дадена данъчната проверка или ревизия се установят несъответствия, имате 14-дневен срок, в който можете да докажете правотата си. Това може да се осъществи чрез подаване на изискваните от органите на Агенцията в териториалното ѝ направление или онлайн. Можете да го направите, както вие, така и трето лице, което има нотариално заверено пълномощно да Ви представлява пред съответната институция. 

В тази статия ще опишем конкретно как вие или Вашият счетоводител може да подаде документи чрез онлайн портала на НАП

проверка от нап

Как да използвам тази услуга?

За да използвате онлайн портала на НАП, първо е необходимо да отидете до териториалното му поделение, за да ви издадат ПИК код. След като вече имате регистрация, потребителят (вие или упълномощеното от Вас трето лице) има две възможности за избор.

Първата е да избере конкретна ревизия или проверка, за която иска да подаде документи от списък, съдържащ всички текущи контролни производства на задълженото лице, което го е упълномощило да го представлява.  

Другият вариант е да създаде нов документ, който да подаде, в едно с приложени други документи към него. Потребителят има възможност и да прикачи електронни документи, които са създадени извън онлайн портала на НАП.  

Ползването на тази услуга позволява на лицето, което е субект на контролно производство, освен изисканите от органите на Агенцията документи, да подава молба за:

 • спиране на контролното производството;
 • удължаване на срок за предоставяне на информация и документи, както и 
 • жалби и възражения във връзка с издадените актове и документи по време на контролното производство.

Имайте в предвид, че лицата могат да се възползват от тази услуга в онлайн портала на НАП, само при създаване на текуща ревизия или проверка, както и до изтичане на 14-дневния срок от приключване на производството. За дата на връчване на приключващия за данъчната проверка документ се счита дата от ревизионния акт, акта за прихващане и възстановяване или друг вид акт.

Ако описаната по-горе ситуация Ви изглежда сложна и изискваща много време и усилия, не се притеснявайте! Винаги може да делегирате тези процеси на професионалист. Ние от счетоводна кантора „МКА ФИНАНС“ сме специализирани в данъчните консултации и счетоводни услуги. Свържете се с нас още сега, за да обсъдим заедно как можем да бъдем полезни на Вашия бизнес!