Трудовият стаж е изключително важен от няколко различни гледни точки. Той не е само начин да покажем и докажем различни умения в дадена сфера, като резултат от прекарани часове в предоставяне на услуги или умения свързани с конкретна дейност. В тази статия на MKA Finance ще покрием информацията около това „Какво представлява трудовият стаж“ и „Как се изчислява трудов стаж„.

Истината е, че се прави също така изчисляване на трудов стаж за пенсиониране, което означава, че трудовият стаж на един човек е определящ за пенсията, която той ще получава след време.

Същевременно, той е свързан с възможността служителят да се възползва от редица права по време на работа и след приключване на трудови правоотношения.

Какво представлява трудовият стаж?

Въпреки, че повечето хора са бегло запознати с трудовия стаж като понятие, истината е, че не много от тях си дават сметка какво точно означава този термин.

Трудовият стаж, от гледна точка на закона и по смисъла на Кодекса за труда, е времето, през което служител е извършвал работа по трудово правоотношение. Той също така репрезентира времето, през което служителят или работникът е работил като държавен служител, е изпълнявал държавна служба или е извършвал работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава.

Когато става въпрос за други държави, под трудов стаж спада времето, извършено в работа по трудово правоотношение според законите на държава членка на ЕС, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с документ за възникване и за прекратяване на правоотношението.

Как се отчита трудов стаж?

Но какво ако е нужно намиране на трудов стаж за определен човек? Как може да се докаже трудовият стаж?

Трудовият стаж се записва и удостоверява в трудова книжка. Тази книжка е официален удостоверителен документ, който се използва за вписвания на трудова дейност на работника или служителя.

При започването на нова работа, служителят е задължен да предостави трудовата си книжка на работодателя, който от своят страна записва в нея постъпването на работа. Важно е да се отбележи, че ако служителят не е работил преди и не притежава трудова книжка, работодателят е задължен да осигури трудова книжка в срок от пет календарни дни. Същевременно, постъпването на работа за първи път се удостоверява от служителя чрез писмена декларация.

Как се изчислява трудов стаж?

Един от най-популярните въпроси по темата е именно изчисляването на стаж. Как се изчислява трудов стаж?

Всяко изчисление на трудов стаж се провежда по реда на Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Стажът се изчислява в дни, месеци и години, като за един ден трудов стаж се счита времето, през което служителят е отработил минимум половината от установеното чрез закон работно време. Това време може да е прекарано в работа за едно или няколко трудови правоотношения.

Как се изчислява трудов стаж на месечна база? Работният месец се смята за пълен тогава, когато са отработени всички работни дни през месеца, при подневно изчисление. В случай, че през отделни месеци са отработени по-малко от работните дни в съответния месец, трудовият стаж се смята за толкова месеца, колкото се получават, когато общият брой на отработените дни през тези месеци се раздели на 21 (това важи за петдневна работна седмици) или 25 (важи за шестдневна работна седмица). При това изчисление, към получения трудов стаж се добавят и зачетените пълни месеци.

 

Как се изчислява трудов стаж на годишна база? Използвайки този метод на изчисление, една година трудов стаж се събира тогава, когато се съберат 12 месеца трудов стаж. Ако се разчита на сумирано изчисляване на работното време, трудовият стаж е изработените по графика часове за периода от сумирането. В този случай, нощните часове се превръщат в дневни за смени с повече от 4 нощни часа. Те се разделят на стандартната продължителност на работното време за длъжността или работното място.

Как се изчислява трудов стаж при непълен работен ден?

Но какво, ако става въпрос за трудов стаж на 4 часа? Как се изчислява трудов стаж в случаи на непълен работен ден?

Тук особеното е, че някои работодатели погрешно не зачита трудовия стаж в пълен размер ако работното време е 4 часа. Но нека не забравяме, че като един ден се приема времето, в което е отработено най-малко половината от законоустановеното работно време за съответната длъжност или работно място. При изработени пълни работни дни в месеца на 4-часов работен ден, периодът ще бъде зачетен като пълен месец трудов стаж.

Как се изчислява трудов стаж на граждански договор?

В много от случаите, хората, които работят на граждански договор извършват работа на хонорар. Това са предимно хора на свободна практика, като най-често срещаните професии в тази сфера са писатели, танцьори, преводачи и други.

 

Как се изчислява трудов стаж на граждански договор? В повечето ситуации се използват предимно законите и правилата на договорите за поръчка и за избработка спрямо Закона на задълженията и договорите. Извършените дейности по граждански договор не влияе на трудовия стаж, дори по време на майчинство. Работата по граждански договор или работата на хонорар единствено повлиява на осигурителния стаж, който е съвсем отделна тема.

Как изчислява трудов стаж от НОИ?

Струва си също така да разгледаме процедурата за това как се изчислява трудов стаж на НОИ?
Трудовият стаж в НОИ се изчислява чрез метода на изваждането. Иначе казано, трудовият стаж се изчислява в календарни дни, като за основа се взима фактът, че един месец има средно 30 календарни дни. Това създава някои разминавания в изчисляването на трудов стаж в НОИ и от счетоводни къщи или работодатели.

Това е така защото всеки месец има 21 работни дни при петдневна работна седмица и 25 работни дни при шестдневна работна седмица, но никога 30 дни.

Признава ли се отпускът по майчинство за трудов стаж?

Сред популярните въпроси по темата за това как се изчислява трудов стаж, спада и “майчинството води ли се за трудов стаж?”. Накратко – да, отпускът по време на майчинство се смята за трудов стаж. Това е така защото законът гласи, че използваните платените отпуски и неплатени отпуски, установени в Кодекса на труда или чрез други нормативни актове се считат за трудов стаж за служителя, независимо от тяхното основание.

Други особености признати като трудов стаж

Съществуват и други особености, които да признати по трудов стаж:

  1. Използване на платени или неплатени отпуски, независимо от тяхната причина, стига да са установени с Кодекса на труда или други нормативни актове;
  2. Почивни дни и празнични дни;
  3. Време, отдадено на курсове, школи и други професионални квалификации с откъсване от производството;
  4. Ползвани неплатени отпуски за периоди в неработоспособност или осиновяване на дете до петгодишна възраст;
  5. Периоди, в които служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа;
  6. Времето на отстраняване от работа вследствие на извършено престъпление обвързано с работата, в случай, че служителят не е привлечен като обвиняем по съответния ред;
  7. Времето на отстраняване от работа ако работникът и служителят е бил привлечен като обвиняем но е бил оправдан или наказателното преследване е било прекратено;

Надяваме се, че тази информация ще отговори на Вашите въпроси относно това как се изчислява трудов стаж. Ние от „MKA Finance“ сме на разположение да Ви помогнем в изчисленията и да Ви посъветваме професионално.