При сделки по режим на маржа. ДДС се дължи върху разликата между покупката и продажна цена на дадена стока.

Може да изберете да използвате режима на Маржа когато сте:

  • Дилър на стоки втора употреба
  • Дилър на изкуство
  • Антични предмети
  • Колекционерски предмети

Не може да използвате режима на маржа, за:

  • Стоки, които сте закупили и са начислили ДДС
  • Ценни метали
  • Инвестиционно злато
  • Скъпоценни камъни

За търговците на стоки втора употреба схемата на маржа е дадена като опция за плащане на данък върху доставката на стоки втора употреба. Предимството на избора на маржa е, че търговецът трябва да плаща данък само върху маржа, спечелен от продажба. Това е много полезно за дилъри, които купуват предимно употребявани стоки от крайни клиенти. Тъй като няма приложимост на кредита за входен данък при тези покупки, тези дилъри трябва да плащат данък само върху маржа, спечелен от продажба. Въпреки това, търговците, избрали схемата, трябва да гарантират, че върху стоките не се използва и стоките се доставят както е, или след незначителна обработка, което не променя естеството на стоките.

Законът за ДДС посочва следното:

Изкуство. 143. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат за доставката от дилър на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети, антики, предоставени му на територията на страната или от територията на друга държава-членка по:

1. лице, което не е данъчно задължено;

2. друго данъчно задължено лице, регистрирано по този закон, когато предметът на доставката е стока, освободена по чл. 50 ал. 1 или от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава-членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава на аналогични причини

3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон или от данъчно задължено лице на държава-членка, което не е регистрирано за целите на ДДС, когато обектът на доставката е стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство;

4. друг дилър, прилагащ специалната процедура за начисляване на ценовия марж