Ако сте физическо или юридическо лице, предоставящо облагаеми доставки на стоки или услуги в България, то едно от нещата, за които е добре да сте информирани предварително е „регистрация по ЗДДС“ или Закона за данъка върху добавената стойност, както и за правилника по неговото прилагане или ППЗДДС. Информираността относно законите и правилата за ДДС в страната ще ви помогне да избегнете редица правни проблеми и да гарантирате, че бизнесът ви е изряден и напълно законен.

В тази статия ще разгледаме какво представлява ЗДДС в детайл, кога е задължително да се регистрира фирма по ДДС, какво е проверка по ДДС и други полезни и свързани теми.

Какво е ЗДДС? | Регистрация по ЗДДС

Накратко, ЗДДС е Закона за данъка върху добавената стойност. Този закон важи за всички физически или юридически лица, които извършват облагаеми доставки на услуги или стоки. Законът е създаден за лица, които извършват икономическа дейност на територията на България, както и за чуждестранни лица, които получават или извършват доставки на територията на страната. ЗДДС позволява на регистрираните да възстановят напълно ДДС, който са акумулирали чрез покупки на стоки или услуги релевантни към икономическата им дейност. 

 

Въпреки това, съществуват някои изключения. Например, има лица, които предоставят доставки, които са освободени от облагане с ДДС. Отделно, повечето лица начисляват ДДС при извършването на доставки на стоки и услуги, които подлежат на облагане с ДДС. Начисляването на ДДС би могло да се наблюдава и при някои покупки (например тези, при които важи самоначисляването или при получаване на стоки в България от друга държава членка на ЕС).

Кога е задължително да се направи регистрация по ДДС

Физически или юридически лица, които достигат облагаем оборот от над 50,000 лв за период от 12 последователни месеца преди текущия месец трябва да преминат през задължителна регистрация на фирма по ЗДДС. Законът гласи, че резервацията е задължително да бъде направена в седмичен срок от изтичането на данъчния период, през който оборотът е достигнат. Регистрацията се прави чрез подаване на заявление за регистрация по член 96, алинея 1 от ЗДДС.  

При случаи на достигане на оборота в рамките на два последователни месеца е необходимо да подадете заявление за регистрация по ДДС в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. 

Когато става въпрос за облагаем оборот се има предвид сумата от данъчните основи на следните дейности:

 • Предоставяне на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС
 • Предоставен на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС
 • Облагаеми доставки (като тук влизат и тези с нулева ставка)
 • Получените авансови плащания (без плащанията, свързани с ВОД или вътреобщностни доставки в рамките на ЕС)

 

Към облагаемия оборот не се добавят доставките на дълготрайни активи като сгради, съоръжения, транспортни средства и техника, в случай, че са използвани от лицето. Не се включват и доставки на финансови и застрахователни услуги, в случаи, когато те не са свързани с основната дейност на лицето. 

Описаното по-горе задължение за регистрация по ЗДДС е на общо основание. Отделно, ето и няколко допълнителни ситуации, при които регистрирането е задължително:

 • При доставки на стоки с монтаж и инсталиране
 • При доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя
 • При доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път
 • При вътреобщностно придобиване
 • В резултат на преобразуване

Необходима ли е регистрация при продажба на стоки дистанционно?

Но какво трябва да знаем за продажба на стоки в ЕС и ДДС? Тук е важно да споменем прага на дистанционни продажби. Това е осъществяването на доставка от лице, регистрирано по ДДС, от страна-членка на ЕС до друг лица, които не са регистрирани по ДДС в друга държава-членка. В повечето случаи, това са доставки до физически лица. Ако не е преминала минималния праг, фирмата е редно да начислява ДДС ставката в страната, в която се намира. В България, този праг е 70,000 лв. 

Administrative services in Bulgaria, регистрация по зддсКак и къде се подава заявление за регистрация по ЗДДС

Има няколко начина, по които можете да подадете вашето заявление за регистрация по ЗДДС. Първият вариант е по електронен път, като използвате електронната услуга на НАП, която може да бъде използвана с квалифициран електронен подпис. За целта, трябва да подадете:

 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги на НАП с КЕП. Ще ви е необходим и потвърден достъп до услугите на НАП
 • Алтернативно, можете да подадете заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Заявление за регистрация по ЗДДС“.

Можете да подадете документите си в офис на НАП или в Агенция по вписванията (възможност достъпна при първоначална регистрация на търговец или само за доброволна регистрация по ЗДДС). 

 

След успешно завършване на регистрацията, чрез проверка по ДДС, вие, както и друг лица, ще имате възможността да получите подробна информация за регистрираната фирма или лице.

Заключение

Регистрацията по ЗДДС е важен елемент от успешното управление за вашия бизнес. В случай, че не извършите регистрацията в определените срокове, рискувате да бъдете изложени на риск от солидни глоби и легални неприятности. Надяваме се, че тази статия ще ви бъде от полза и ще ви помогне да вземете правилните решения навреме. Ако имате нужда от помощ свържете се с MKAFinance. Оставете професионалистите в нашата счетоводна кантора да се погрижат за правилното попълване и входиране на цялата документация!